Crossref Citations

1. Percutaneous Transforaminal Endoscopic Decompression for Lumbar Lateral Recess Stenosis
Hui-gen Lu, Xue-kang Pan, Min-jie Hu, Jian-qiao Zhang, Jian-ming Sheng, Bao Chen, Xiao Zhou, Yefeng Yu, Xu-qi Hu
Frontiers in Surgery  vol: 8  year: 2021  
doi: 10.3389/fsurg.2021.631419