Crossref Citations

1. The effects of dynamic motion instability system training on motor function and balance after stroke: A randomized trial
Jie Shen, Lianjie Ma, Xudong Gu, Jianming Fu, Yunhai Yao, Jia Liu, Yan Li
NeuroRehabilitation  vol: 53  issue: 1  first page: 121  year: 2023  
doi: 10.3233/NRE-230008